Sermon on the Sunday of Saint Mary of Egypt, 2016

Listen to a Sermon by Metropolitan Demetrius on the Sunday of Saint Mary of Egypt, Great Lent 2016.